စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်
12

တာဝန်သိသော စားသုံးမှုပုံစံ ဖြစ်ပေါ်စေရေး

စဉ်ဆက်မပြတ် စားသုံးမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပုံစံများ ဖြစ်ပေါ်စေရေး

ပန်းတိုင် (၁၂) - တာဝန်ယူမှုရှိသော စားသုံးမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု

စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အောင်မြင်ရရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် သယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စားသုံးခြင်းများကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် ဂေဟစနစ်အတွင်းမှ ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုများကို များကို အရေးတကြီး လျော့ချခြင်းများကို လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးသည် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း အကြီးမားဆုံးရေသုံးစွဲရာဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်တွင် ဆည်မြောင်းစနစ်သည် လူသားများအသုံးပြုမည့် ရေချိုပမာဏအားလုံး၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို ပျက်ဆီးစေလျက်ရှိသည်။

ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသုံးစွဲနေသည့် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို ကျင်လည်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့စွန့်ပစ်သည့် အဆိပ်သင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်ညစ်ညမ်းစေသောပစ္စည်များ စွန့်ပစ်ပုံနည်းလမ်းကို ကျွမ်းကျင်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းများသည် ဤရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်ရရှိရန်အတွက် အရေးကြီးမျှော်မှန်းချက်များဖြစ်သည်။ ၂၀၃၀ အမီ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ရေရှည်ပိုမိုတည်တံ့နိုင်မည့် သုံးစွဲပုံနည်းလမ်းများသို့ ပြောင်းလဲနိုင်အောင် ပံပိုးကူညီပေးခြင်းကဲ့သို့ပင် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စားသုံးသူများအား စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း နှင့် လျော့ချရန် အားပေးခြင်းသည် ညီတူညီမျှ အရေးကြီးသည်ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာလူဦးရေ၏ အများစုမှာ ၎င်းတို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုပင် မနည်းပြည့်မီအောင် စားသုံး နေရဆဲ ဖြစ်သည်။  ဖြန့်ဖြူးသူနှင့် စားသုံးသူအဆင့်များ၌ ကမ္ဘာ့အစားအသောက် လေလွင့်ပျက်စီးမှု အသားတင်ထက်ဝက်နှုန်း လျော့ချရန်သည်လည်း ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ ဖန်တီးပေးရန်အတွက် အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ထိုမှလည်း စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီပေးနိုင်ပြီး အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းမည့် စီးပွားရေးတစ်ရပ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ရန် အကူအညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities.

ကိုးကားချက်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ (SDGs) (undp.org) 

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များ။ ပန်းတိုင် (၁၂) - တာဝန်ယူမှုရှိသော စားသုံးမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု (undp.org)

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရန်၊ ကမ္ဘာမြေ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် နေရာတိုင်းရှိ လူများ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် သာယာဝပြောမှုကို ရရှိခံစားနိုင်ရေးသေချာစေရန် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကုလသမဂ္ဂမှ ဖော်ဆောင်နေသော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ဖြစ်ပါသည်။