အလုပ်အကိုင်များ

Filters

၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်။
WHO: World Health Organization
၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၀၇ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services

ကုလသမဂ္ဂတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ

ကုလသမဂ္ဂအလုပ်အကိုင်များ