အလုပ်အကိုင်များ

Filters

၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်။
WHO: World Health Organization
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၂ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်။
WHO: World Health Organization
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၂ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၀၁ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၄ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၀၂ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၄ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၀၂ ရက်။
WHO: World Health Organization
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၈ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၀၅ ရက်။
WHO: World Health Organization

ကုလသမဂ္ဂတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ

ကုလသမဂ္ဂအလုပ်အကိုင်များ