အလုပ်အကိုင်များ

Filters

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၀၃ ရက်။
WFP: World Food Programme
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၀၃ ရက်။
WFP: World Food Programme
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services

ကုလသမဂ္ဂတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ

ကုလသမဂ္ဂအလုပ်အကိုင်များ