အလုပ်အကိုင်များ

Filters

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၀၁ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services
၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်။
လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်
၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၀၅ ရက်။
UNOPS: United Nations Office for Project Services

ကုလသမဂ္ဂတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ

ကုလသမဂ္ဂအလုပ်အကိုင်များ