မိန့်ခွန်း

Nelson Mandela Lecture: “Tackling The Inequality Pandemic: A New Social Contract For A NewW Era”

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်။

မိန့်ခွန်းပြောသူ

Guterres

Antonio Guterres

UN Secretary-General
 
 
 

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
United Nations