အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Informal settlements at the heart of United Nations response to COVID-19 in Myanmar

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၀၅ ရက်။
UN-Habitat Myanmar
ဓာတ်ပုံ - © UN-Habitat

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN-Habitat
United Nations Human Settlements Programme

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ