မိန့်ခွန်း

Durable solutions to the Rohingya crisis in Myanmar

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights