အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Responding to the education crisis

၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်။
covid1
ခေါင်းစဉ်-Students walking to school
ဓာတ်ပုံ - © Anders Lee, UNESCO

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ