အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

What it takes to get the food to where it needs to go: Reflections on my 27 years with the UN and the World Food Programme

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်။
WFP Story
ခေါင်းစဉ်-Tun Myat and Somali warlord Mohamed Farah Aideed on the tarmac at the airstrip in Bardera, Somalia in late September 1992. 'Tun Myat was representing WFP on the UN High-level Inter-Agency Mission visiting Somalia. A year later, following the War for Mogadishu in October 1993, immortalized by the hit-film, "Black Hawk Down," General Aideed became the FBI’s most-wanted man.
ဓာတ်ပုံ - © Tun Myat

စာရေးသူ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

WFP
World Food Programme

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ