အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

ရှင်းလင်းချက်- ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူစာချုပ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်းက အဘယ်ကြောင့် အရေးပါပါသနည်း။

၂၀၂၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © UNICEF

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNICEF
ယူနီဆက်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ