အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Lifesaving amidst the conflict

၂၀၂၄ ခုနှစ် မေလ ၀၈ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-Lifesaving amidst the conflict: Story of a midwife in the displaced camp in Kachin

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNFPA
United Nations Population Fund

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ