မိန့်ခွန်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့အတွက် ကုသလမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ သတင်းစကား

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၀၃ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
ကုလသမဂ္ဂ