မိန့်ခွန်း

Share kindness on International Day of Friendship

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
United Nations