အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Stop the fighting, combine forces against a common enemy - COVID-19

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ရက်။
UN Myanmar
ဓာတ်ပုံ - © UN Myanmar

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
United Nations

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ