အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

FAO and Belgium provide emergency agricultural assistance to conflict-affected communities in Kayin and Kayah states

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်။
FAO Story
ခေါင်းစဉ်-Providing time-critical agricultural inputs to farming households protects their livelihoods and improves their food security

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ