အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Transforming Stigma into Strength: Empowering the LGBTQIA+ Community in Mon State

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၇ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © UNFPA

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNFPA
United Nations Population Fund

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ