အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Promoting a better urban future in Myanmar

၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၀၉ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © UN Habitat

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN-Habitat
United Nations Human Settlements Programme

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ