အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Clean delivery kit ensures safe delivery of emergency affected pregnant women in Myanmar

၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၀၅ ရက်။
UNFPA Photo1
ခေါင်းစဉ်-UNFPA field staff provides clean delivery kits (CDK) for pregnant women in conflict affected areas.

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNFPA
United Nations Population Fund

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ