အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

International domestic workers day: hear the voices of women domestic workers

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်။
ILO Story
ဓာတ်ပုံ - © ILO/J. Aliling 2015

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

ILO
International Labour Organization

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ