အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း လမ်းညွှန်

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © OHCHR

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

OHCHR
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ