မိန့်ခွန်း

မြန်မာနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး (ယာယီ) နှင့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး Andrew Kirkwood မှ မီဒီယာသို့ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်မူကြမ်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၀၃ ရက်။

မိန့်ခွန်းပြောသူ

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

RCO
ကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံး