ဗွီဒီယို

Secretary-General António Guterres video message: A New Year's Message from the United Nations

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်။