ဗွီဒီယို

The Earth we will inherit, the Myanmar we will inherit. Human Rights Day 2019

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၀၄ ရက်။