ဗွီဒီယို

Zero Tolerance on Sexual Exploitation & Abuse - UN Secretary-General Video Message

၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်။