ဗွီဒီယို

Secretary-General António Guterres video message on Human Rights Day 2020

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်။