ဗွီဒီယို

UN CTFMR signs Joint Action Plan with Democratic Karen Benevolent Army to end use and recruitment of children

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်။