ဓာတ်ပုံ

ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ ၏ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး ဆွေးနွေးပွဲ

၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်။