ဓာတ်ပုံ

ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ လှုပ်ရှားမှုများ

၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်။