ဗွီဒီယို

ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့အတွက် ဗွီဒီယိုသတင်းစကား

၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ ၀၈ ရက်။