ဓာတ်ပုံ

(၇၄) နှစ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂနေ့ ဝန်ထမ်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များ

၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်။