ဓာတ်ပုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနေ့

၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်။