ဓာတ်ပုံ

နှစ် ၇၀ ပြည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၀၉ ရက်။