ဗွီဒီယို

ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကုလသမဂ္ဂနေ့ သတင်းစကား၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက်။

၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်။