အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Responding to Myanmar’s growing food security crisis

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၀၈ ရက်။
FAO Story
ခေါင်းစဉ်-Daw Tin Tin Win harvesting water spinach from her backyard garden.
ဓာတ်ပုံ - © FAO

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ