မိန့်ခွန်း

Remarks by the UN Resident Coordinator, Mr. Ola Almgren

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၀၂ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

RCO
United Nations Resident Coordinator Office